CMR

Rėmeliais išryškintas grafas pildo vežėjas

The spaces framed with heavy lines must be filled in by the carrier

21+22 

imtinai

including

1-15 

Pildo ir atsako siuntėjas

To be completed on the sender's responsibility

UAB “Sabalin” Avalynės gamyba, modeliavimas, prekyba

Telefonas/Faksas: +370 41 544466 Mob.tel: +370 640 50081

1  

Siuntėjas (pavadinimas, adresas, šalis)

Sender (name, address, country)

2  

Gavėjas (pavadinimas, adresas, šalis)

Consignee (name, address, country)

3  

Krovinio iškrovimo vieta

Place of delivery of the goods

 Vieta/Place

 Šalis/Country

4  

Krovinio pakrovimo vieta ir data

Place and date of taking over the goods

 Vieta/Place

 Šalis/Country

 Data/Date

5  

Pridedami dokumentai

Annexed documents

tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis

international consignment note

Šis pervežimas vykdomas, neatsižvelgiant į kitus susitarimus, pagal Tarptautinių krovinių pervežimo sutarčių konvenciją (CMR)

This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by road (CMR)

16  

Vežėjas (pavadinimas, adresas, šalis)

Carrier (name, address, country)

17  

Kitas vežėjas (pavadinimas, adresas, šalis)

Following carrier (name, address, country)

18  

Vežėjo sąlygos ir pastabos

Carrier's reservations and observations

6  

Ženklai ir numeriai

Marks and Numbers

7  

Vietų skaičius

Number of packages

8  

Įpakavimo būdas

Method of packing

9  

Krovinio pavadinimas*

Nature of the goods*

10  

Statistinis Nr.

Statist. number

11  

Svoris brutto, kg

Gross weight in kg

12  

Tūris, m³

Volume in m³

13  

Siuntėjo nurodymai (muitinės ir kita informacija)

Sender's instructions (Customs and other formalities)

Pareikštoji krovinio vertė

Declared value of goods

19  

Apmokėjimui:

To be paid by:

Pervežimo kaina

Carriage charges

Nuolaida

Reductions   -

Skirtumas

Balance

Priedas

Supplem. charges

Papildoma rinkliava

Other charges

Kiti

Miscellaneous   +

Viso apmokėjimui

Total to be paid

Siuntėjas

Sender

Valiuta

Currency

Gavėjas

Consignee

14  

Grąžinimas

Cash on delivery

15  

Apmokėjimo sąlygos

Directions as to freight payment

20  

Ypatingos suderintos sąlygos

Special agreements

21  

Surašyta

Established

22  

Atvykimas pakrovimui

Arrival for loading

val.min.

h.min.

Išvykimas

Departure

val.min.

h.min.

Siuntėjo parašas ir spaudas

Signature and stamp of the sender

Data

Date

23  

Kelionės lapas

202

Vairuotojų

Pavardės

Vežėjo parašas ir spaudas

Signature and stamp of the carrier

24  

Krovinys gautas

Goods received

Data

Date

on

202

Atvykimas iškrovimui

Arrival for unloading

val.min.

h.min.

Išvykimas

Departure

val.min.

h.min.

Gavėjo parašas ir spaudas

Signature and stamp of the consignee

25  

Registracinis numeris / Registration No

Vilkikas/ Truck Puspriekabė/ Trailer

26  

Markė / Type

Vilkikas/ Truck Puspriekabė/ Trailer

27  

Tarifas /

už 1 km

Tarifinis

atstumas

vilkiku/puspriekabe

% už naudojamąsi

Zonos

koef.

Kiti

mokėjimai

VISO

28

II

Tarifas

Tarifinis

atstumas, km

Schema

Tarifinis

svoris, t

Tarifas

už 1 t

Priedai

Nuolaidos

Kiti

mokėjimai

Apmokėjimui

Atskaitymai

Apmokėta

užsakovui

Apmokėjimui

29

Tarifas

III

Valiuta

Mokėtojo kodas

* Vežant pavojingą krovinį nurodyti: JT numerį, pavadinimą, pavojaus ženklų numerius, pakavimo grupę, apribojimo judėti tineliais kodą.

* For dangerous goods it should be indicated: the UN number, shipping name, the label model numbers, the packing group, the tunel restriction code.